Polityka Cookies Health & Fitness

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PODSTAWOWE ZASADY

1.  Administratorem danych osobowych jest Przemysław Kozak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Health&Fitness Kozak Przemysław, ul. Bohaterów Września 1939r 6/17, NIP 7451825315, REGON 281384630

2.  Kontaktując się Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie, dodając komentarze na blogu Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe.

3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane użytkowników były bezpieczne.

4.  Korzystanie z tej strony internetowej  jest dobrowolne a użytkownik nie jest  zobowiązany do przekazywania swoich danych Administratorowi. Nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np.  skontaktowania się ze Administratorem.

5.  Strona internetowa www.healthandfitness.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

6.   Administrator korzysta z narzędzi analitycznych (Google Analytics), które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

7.  Strona zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn.

8.  W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej  w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym: koniu151.sfd@gmail.com .

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Przemysław Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Health&Fitness Kozak Przemysław, ul. Bohaterów Września 1939r 6/17, NIP 7451825315, REGON 281384630

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony danych oraz ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

3. Administrator informuje że nie wszystkie uprawnienie będą przysługiwać użytkownikowi bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Z żądaniem można zwrócić się do administratora pod adresem  e-mail: koniu151.sfd@gmail.com o udostępnienie informacji o tym, jakie dane użytkownika są w posiadaniu Administratora oraz w jakich celach są przetwarzane.


PRZETWARZANIE DANYCH – CELE I PODSTAWY PRAWNE

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania strony internetowej www.healthandfitness.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail –  użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).

b) tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.

c) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO (prawnie uzasadniony interesu administratora).

d) wykorzystywanie cookies na stronie www.healthandfitness.pl –  podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO (zgoda użytkownika).

e) zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

f) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów –  prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie – art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO.

g) wysłanie newslettera – w celu wysłania newslettera  na podstawie art. 6 ust. 1 zgody użytkownika udzielonej administratorowi przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

i) złożenie zamówienie i wykonanie umowy  – podanie danych (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

j) realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z  praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

•             prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny

•             prawo dostępu do danych

•             prawo do sprostowania danych osobowych

•             prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia

•             prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

•             prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

•             prawo do przenoszenia danych

•             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Zgodnie z przepisami prawa nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

V. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

1.  Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na stronie internetowej www.healthandfitness.pl

2.  Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa www.healthandfitness.pl używa plików cookies.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

3.  Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane urządzeniu, z którego użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze administratora („cookies” własne), które wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony,  a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta administrator („cookies” zewnętrzne).

4. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

5. Strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.

6. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania informacji poufnych.

7. Strona internetowa www.healthandfitness.pl wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytics – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój strony.

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Publikowane treści (w formie tekstowej oraz audiowizualnej) nie stanowią porady żywieniowe.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnionych na stronie: www.healthandfitness.pl Celem uzyskania pomocy w postaci kompletnej i rzetelnej porady żywieniowej skontaktuj się z dietetykiem lub trenerem.

3.Zamieszczone treści są zgodne ze stanem obowiązującym na dzień publikacji konkretnego materiału, chyba, że zostało wskazane inaczej.

4.Treści umieszczone na stronie www.healthandfitness.pl oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez podmioty trzecie (Facebook, Instagram) są przejawem własnej intelektualnej twórczości Przemysława Kozak, chyba że wskazano inaczej. 

5. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.healthandfitness.pl stanowią przedmiot praw autorskich Przemysława Kozak, który nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody.